ارسال سفارش ها فقط در محدوده ی چالوس و نوشهر مقدور است.